Animals

Động vật


Download
pdf | text | mp3


 
1. Bear

Gấu


2. Bird

Chim


3. Buffalo

Trâu


4. Camel

Lạc đà


5. Cat

Mèo


6. Cheetah

Báo Châu phi


7. Chicken
8.Cow
9. Dog

Chó


10. Elephant

Voi


11. Giraffe

Hươu


12. Goat
13. Horse

Ngựa


14. Leopard

Beo


15. Lion

Sư tử


16. Monkey

Khỉ


17. Mouse

Chuột


18. Pig

Heo


19. Rat

Chuột cống


20. Zebra

Ngựa vằn