Animals 2

Động vật 2


Download
pdf | text | mp3

1. Antelope

Linh dương


2. Bat

Dơi


3. Deer

Nai


4. Flamingo

Chim hồng hạc


5. Gibbon

Vượn


6. Hippopotamus

Hà mã


7. Orangutan

Đười ươi


8. Otter

Con rái cá


9. Owl

Chim cú


10. Panda

Gấu trúc


11. Panther

Báo


12. Parrot

Vẹt


13. Peacock

Công


14. Penguin

Chim cánh cụt


15. Porcupine

Con nhím


16. Rabbit

Thỏ


17. Rhino

Tiê giác


18. Squirrel

Con sóc


19. Wolf

Sói