Thai Words for School Subjects

วิชาเรียน

WÍ-CHA-RIAN

Many people who move to Thailand help to finance their stay by becoming an English teacher. This Thai language lesson may come in handy if you are looking to become a teacher. We will present words in Thai for school subjects, such as 'History' (ประวัติศาสตร์), 'Science' (วิทยาศาสตร์), and 'Chemistry' (เคมี). If you like this Thai lesson, you may also like Thai words to describe things found in the classroom, Thai phrases to learn if you become a teacher (such as 'raise your hand' and 'be quiet'), and Thai words for university and Thai university majors.

Download free Thai language materials

pdf | text | mp31. Reading

การอ่าน

GAN-ÀN2. Writing

การเขียน

GAN-KĬAN3. Math

คณิตศาสตร์

KÁ-NÍT-SÀT4. History

ประวัติศาสตร์

PRÀ-WÀT-SÀT5. Gym

พลศึกษา

PHÁ-LÁ-SÈUK-SĂ6. Art

ศิลปะศึกษา

SĬN-LÁ-PÀ-SÈUK-SĂ7. Music

ดนตรี

DON-TREE8. Science

วิทยาศาสตร์

WÍT-THÁ-YA-SÀT9. English

ภาษาอังกฤษ

PHA-SĂ ANG-GRÌT10. Drama

การแสดงละคร

GAN-SÀ-DAENG LA-KON11. Civics

หน้าที่พลเมืองศึกษา

WÍ-CHA NÂ-TÊE PHON-LA-MEUANG SÈUK-SĂ12. Biology

ชีววิทยา

CHEE-WÁ-WÍT-THA-YA13. Poetry

การประพันธ์

GAN-PRÀ-PHAN14. Physics

ฟิสิกส์

FÍ-SÌK15. Chemistry

เคมี

KAY-MEE16. Geometry

เรขาคณิต

RAY-KĂ-KÁ-NÍT17. Algebra

พีชคณิต

PEE-CHÁ-KÁ-NÍT18. Calculus

แคลคูลัส

KAEW-KOO-LÁT19. Computer programming

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

GAN-KĬAN PRO-GRAEM KOM-PHEW-TÊR20. Religion

ศาสนา

SÀT-SÀ-NĂ